Metodik prevence - Schola Viva, o.p.s., Šumperk

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení
a Mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s.

Úvod  >  Veřejnost  >  

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a speciálním pedagogem.


Školní metodik prevence: Mgr. et Bc. Stanislava Marešová


Konzultační den:
úterý 11:10 - 12:00
pátek 11:10 - 12:00
(možné jsou i jiné dny po předchozí domluvě)


Telefon: +420 606 907 653
E-mail: maresova@schola-viva.cz


Možné kontaktovat i přes zprávu na facebooku.
Schránka důvěry je v přízemí u výtahu pro handicapované.


Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.


Školní metodik prevence a jeho činnost pro žáky:
mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů
postupy řešení rizikových jevů
koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu (přednášky, zážitkové aj.)
poradenská činnost

 

"Přijď si promluvit, můžeme o čemkoliv."Problémové chování žáků řeší výchovná komise školy složená z:ředitel školy Mgr. Miroslav Haltmar, e-mail: haltmar@schola-viva.cz
zástupce pro 2. stupeň, etoped Mgr. Viola Davidová, e-mail: davidova@schola-viva.cz
školní metodik prevence, vyučující ICT (pro oblast on-line závislostí, kyberšikany aj.), etoped Mgr. Stanislava Marešová,
e-mail: maresova@schola-viva.cz

 


Primární dokumenty


Minimální preventivní program školy pro školní rok 2014/2015
Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018
Projekt Mezinárodní dny


P r e z e n t a c e   j e d n o t l i v ý c h   M e z i n á r o d n í c h   d n í :


17. říjen - Mezinárodní den boje proti chudobě
11. listopad - Den proti drogám a závislosti
10. prosinec - Mezinárodní den lidských práv
10. únor - Mezinárodní den bezpečného internetu
21. březen - Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
3. květen - Světový den svobody tisku


S o u v i s e j í c í   d o k u m e n t y :


Stop nebezpečí na internetu - 1. stupeň
Nebezpečné jevy na síti - 2. stupeň