Charakteristika školy

O škole

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s. je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Třídy (paralelní) otevíráme podle aktuálního stavu a počtu dětí. Péči o žáky v době mimo vyučování a volnočasové aktivity zajišťuje školní družina a školní klub.

Nedílnou součástí našeho zařízení jsou třídy mateřské školy, které jsou zaměřeny na přípravu dětí do 1. ročníku ZŠ a kompenzaci převážně logopedických vad a dalších oslabení.

Budova a prostory školy jsou umístěny na Erbenově ulici 16. Budova na Erbenově ulici je v majetku Schola Vivy o.p.s., pozemky jsou v majetku města Šumperk. Celý areál se nachází v krásném a klidném prostředí městského parku, kde máme umístěno také školní hřiště, travnaté herní plochy, pískoviště a herní prvky.

Kapacita dětí v mateřské škole je 26 dětí, v základní škole 150 žáků.

Naši školu navštěvují žáci nejen z města Šumperka, ale také z okolních obcí, někdy i desítky kilometrů vzdálených.

Při zařízení pracuje speciálně pedagogické centrum, které zaštiťuje odbornou péči.

Materiální, prostorové a technické vybavení školy

Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami a výukovým softwarem. Učebnice, pomůcky i výukový software průběžně dokupujeme a měníme za nový a moderní.

Škola je nadstandardně vybavena školními pomůckami pro všechny žáky. Zařízení je velmi dobře vybaveno pomůckami pro žáky s různým typem postižení.

Prostorové

Areál školy se nachází na Erbenově ulici a skládá se z pěti budov. V budově A se nachází jídelna školy a technické zázemí celého zařízení. V budově B jsou umístěny třídy 2. stupně, speciální učebny pro výuku jazyků, ICT a logopedie. V budově B jsou umístěny kanceláře školy. V přízemí budovy C a v budově D jsou umístěny třídy 1. stupně. Celá MŠ je umístěna v přízemí budovy D. Ve škole máme vybaveny samostatná oddělení školní družiny.

Mezi těmito budovami se nachází parkoviště školy, které slouží zaměstnancům školy a rodičům. Jihozápadním směrem od celého komplexu se nachází školní hřiště s pískovištěm a velká zahrada. Celý pozemek slouží k relaxaci dětí, sportovním aktivitám i poznávací činnosti dětí během vyučování, pro aktivní využití o přestávkách i v hodinách TV.  Škola nemá vlastní velkou tělocvičnu, pro žáky 4. – 9. třídy pronajímáme tělocvičnu na Komenského ulici v Šumperku, kam docházíme s dětmi na dvouhodinový tělovýchovný blok.

Obědy dovážíme z kuchyně SOŠ, Zemědělská 3, Šumperk. Jídelna je prostorná a je umístěna v nově vystavěné části naší školy.

Technické

Vzhledem k integraci tělesně postižených žáků má naše škola vybudovány tři zdviže pro snadnější pohyb vozíčkářů po celém areálu.

Škola dále disponuje zařízenou cvičnou kuchyní.

V nových rekonstruovaných prostorách se nachází odborné pracovny SPC a učebny sloužící ke speciálně pedagogickým intervencím. Součástí rekonstrukce byla také nová moderní výdejna stravy sloužící dětem a pracovníkům školy.

Druhá část rekonstrukce objektu realizovala prostory sloužící k výuce. V dlouhodobém plánu je naší prioritou rozšířit areál školy o vlastní tělocvičnu.

Všechny třídy i odborné pracovny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, což umožňuje speciálním pedagogům využití nejnovějších a aktuálních trendů ve výuce i individuálních terapiích. Odbornou počítačovou učebnu používáme nejen v předmětu informační a komunikační technologie, ale i ve všech ostatních předmětech. Vlastníme velké množství výukových programů, které využíváme ve všech vyučovacích předmětech.

Charakteristika žáků

Naši základní školu navštěvují žáci, kteří vyžadují změnu v celkovém systému péče, intimnější prostředí, využití speciálních a alternativních přístupů.

První školní rok 1992/1993 bylo přijato celkem 60 dětí a škola zahájila provoz v 0. – 6. ročníku. Od počátku byla škola nakloněna k začleňování dětí a žáků s různým druhem a typem postižení a byli zde integrováni žáci se sluchovým, tělesným, zrakovým postižením a jinými zdravotními obtížemi. V současné době školu navštěvuje 26 dětí v mateřské škole a 150 žáků v základní škole.

Podle novely školského zákona a ustanovení § 16, patří naši žáci pod ochranu tohoto ustanovení zákona 561/2004 sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s osobními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

Podpůrná opatření spočívají v:

 • poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení
 • úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky
 • úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
 • použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných a náhradních komunikačních systémů
 • úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy
 • vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
 • využití asistenta pedagoga
 • využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, nebo
 • poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je tvořen z pedagogů, kteří jsou kvalifikovaní v oborech speciální pedagogiky. Na druhém stupni učí nemálo pedagogů s aprobací druhého předmětu. Jedná se především o vyučující jazyka českého, fyziky, zeměpisu, matematiky, tělesné výchovy a anglického jazyka. Pedagogický sbor je složen ze speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, vychovatelek školní družiny a učitelek mateřské školy. Sbor je smíšený s převahou žen. V čele školy stojí ředitel školy, který má na starosti výchovně vzdělávací proces a dva zástupci – pro 1. a 2. stupeň.

Ve sboru máme zastoupeny pedagogy ze všech oblastí speciální pedagogiky, jejichž činnost členíme do speciálně pedagogických sekcí. I když jsme základní školou, v širokém měřítku integrujeme všechny druhy postižení – od SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) přes poruchy chování, smyslová postižení (sluch, zrak) až po tělesné postižení.

Pedagogové mohou v průběhu školního roku dle svého zaměření a zájmu zvyšovat svou kvalifikaci v různých kurzech a seminářích DVPP:

 • cizí jazyk – nové trendy ve výuce cizích jazyků
 • metodické sdružení pedagogů
 • nové trendy při práci se ŠVP
 • besedy s odborníky – nejčastěji s pediatry – pomoc při výuce postižených dětí
 • návštěvy odpoledních kurzů ve Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk – odborné semináře ke zkvalitnění výuky
 • využití nabídek NIDV Olomouc
 • účast na seminářích Logopedické společnosti v Praze