Motto:

Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat.

Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se bojovat.

Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat samy sebe.

Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru.

Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat.

Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností, naučí se, co je pravda a spravedlnost. Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě a ostatním.

Jestliže děti žijí obklopeny klidem, naučí se pokoji mysli.

V čem žijí Vaše děti?

D. L. NOLTEOVÁ

 

Na začátku vzniku byla myšlenka vytvořit školu pro děti, které potřebovaly změnu péče ve výchovně vzdělávacím procesu s využitím speciálních a alternativních přístupů ve výuce. V našem regionu chybělo školské zařízení pro děti s  poruchami učení, vadami řeči, zraku a sluchu, zdravotním a tělesným postižením. Tyto důvody vedly ke vzniku první soukromé nestátní školy v Šumperku, která byla zařazena do sítě škol MŠMT k 1. 9.1992 pod názvem Speciální základní škola Jana Amose Komenského.  Od města Šumperka získala škola pronájem bývalých jeslí a mateřské školy na Erbenově ulici. Hlavní předností nově vzniklé školy byl nižší počet žáků ve třídě, který umožňoval navodit důvěrnější vztah mezi učitelem a žákem, větší prostor ke vzájemné komunikaci a slovní hodnocení, které respektuje individuální potřeby dítěte a pomáhá k pozitivnímu vývoji jeho osobnosti. V prvním školním roce bylo přijato celkem 60 dětí, které začaly výuku v 0. – 5. ročníku. Na škole pracovalo deset zaměstnanců, z  toho sedm speciálních pedagogů.  V roce 1995 se součástí školy stalo SPC. V rámci změn v legislativě se postupně škola stala obecně prospěšnou společností a v roce 1998 byl zvolen název Speciální základní škola, Schola – Viva, o.p.s.  Současný název našeho zařízení je od roku 2006 – Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická, Schola Viva, o. p. s.  V roce 2022 jsme oslavili 30. výročí působení naší školy ve struktuře speciálního školství. K prioritám naší práce patří stále podpora a podněcování sebedůvěry našich žáků, máme radost z jejich úspěchů, vyhýbáme se srovnávání a pomáháme jim s přijetím sebe samých.