Speciálně pedagogická intervence

Do systému výchovy a vzdělávání na naší škole jsou jako nadstandardní prvky začleněny různé druhy speciálně pedagogických intervencí. Speciálně pedagogické intervence mají za cíl posilovat kompenzační mechanismy k vyrovnání handicapů, posilovat schopnosti a dovednosti a podporovat schopnost zvládnutí školní výuky. Do pedagogických intervencí jsou zařazováni žáci dle stupně podpůrných opatření, aktuální potřeby a doporučení vedoucí speciálně pedagogické sekce a vyučujících.

Speciálně pedagogická intervence logopedická

Speciálně pedagogická logopedická intervence je hlavní a stěžejní prvek v našem školním vzdělávacím programu. Spadá svým zaměřením do rámce komunikačních dovedností, jejichž rozvoj je zdůrazňován v každém z výukových předmětů. Jejich úspěšné zvládnutí a osvojení je základním předpokladem celkového rozvoje osobnosti žáka. Cílem je umožnit žákům v co možná nejvyšší míře si tyto dovednosti osvojit. V úzké součinnosti s rodiči dětí maximálně působit na rozvoj a zdokonalování řečových dovedností, podporovat všechny směry komunikace v rodině i ve škole.

Logopedická péče probíhá převážně individuální formou, v mateřské škole a nižších třídách základní školy i formou kolektivních logopedických chvilek.

Do logopedické péče jsou zařazeni žáci s narušenou komunikační schopností, která se projevuje v oblasti:

a/ formální stránky řeči – poruchy výslovnosti např. koktavost, brebtavost, patlavost, huhňavost, atd.

b/ obsahové a expresivní stránky řeči – mutismus, afázie, dysfázie, dysartrie, atd.

Před zařazením do ILP projdou všichni žáci logopedickou diagnostikou, způsob terapie je pak určen závažností diagnózy. O vyřazení ze systému ILP rozhodne školní logoped.

 

Speciálně pedagogická intervence specifických poruch učení

Cílem je umožnit žákům v co možná nejvyšší míře osvojit si dovednosti čtení a psaní, zajistit kompenzačními mechanismy a dostatečné vyrovnání handicapů. Osvojení těchto dovedností je předpokladem dalšího vzdělávání a základním předpokladem celkového rozvoje osobnosti žáka.

Speciální pedagogická intervence poruch učení probíhá nejčastěji individuální, méně často skupinovou formou. Speciální pedagog vykonávající intervenci specifických poruch učení velmi blízce spolupracuje s poradenským zařízením, třídní učitelkou, rodiči a dalšími vyučujícími, konzultuje s nimi postupy, nápravné metody a výsledky.

Do péče jsou zařazování žáci s diagnózou specifické poruchy učení:

 • dyslexií – potíže naučit se číst a rozumět
 • dysgrafií – porucha grafického projevu
 • dysortografií – obtíže v pravopisu
 • dyskalkulií – obtíže v počítání

 

Speciálně pedagogická intervence ergoterapie

Ergoterapeutická péče je vedena formou individuálních lekcí, které jsou sestavovány s ohledem na návaznost pro děti předškolního a mladšího školního věku i žáky prvního a druhého stupně s pohybovým handicapem.

Do ergoterapeutické péče jsou zařazováni žáci s narušenými pohybovými a smyslovými schopnostmi a dovednostmi, které se projevují v oblasti:

 • hrubé motoriky (pohyby ve velkých kloubních exkurzích – plazení, lezení, chůze, stoj, koordinace pohybů, orientace v prostoru, apod.)
 • jemné motoriky (pohyby rukou – psaní, sebeobslužné činnosti, poruchy hmatového vnímání a citlivosti, apod.)

Ergoterapeutická péče probíhá především individuální formou, v mateřské škole jedná o kolektivní formu nácviku grafomotorických obtíží.

Speciálně pedagogická intervence hudebně terapeutická

Skupinová hudebně terapeutická intervence je směřována pro děti předškolního, mladšího školního věku i žáky druhého stupně školy.

Do hodin hudebně-terapeutické péče jsou zařazování žáci s poruchami učení a chování projevující se:

 • neschopností se učit
 • neschopností navazovat uspokojivé sociální vztahy s vrstevníky a učiteli
 • nepřiměřeným chováním a emotivními reakcemi v běžných podmínkách
 • celkovým výrazným pocitem neštěstí nebo deprese
 • tendencemi vyvolávat somatické symptomy jako je bolest, strach a to ve spojení se školními problémy.

Cílem je dosažení určité změny, integrace a rozvoje osobnosti žáka po stránce sebepoznání a porozumění druhým, po stránce rozpoznávání a vhodného vyjadřování vlastních citů a záměrů, po stránce rozvíjení vlastních dovedností a jejich uplatnění při dosahování svých cílů, po stránce vytváření realistických a dostatečně otevřených vztahů k sobě a druhým lidem.

Hudebně terapeutická péče probíhá skupinovou formou o počtu 6-7 žáků, nepravidelně v dopoledním rozvrhu třídy.

 

Speciálně pedagogická intervence prostorová orientace a samostatný pohyb

Základní dovedností, která zrakově postiženému člověku umožňuje fungování ve společnosti, je schopnost prostorové orientace a samostatného pohybu. Prostorová orientace a samostatný pohyb ovlivňují poznávání okolního světa a také zásadně zasahují do vývoje osobnostní složky žáka. Orientace je proces získávání a zpracování informací z prostředí.

Orientace se dělí na:

 • makroorientaci – žák se učí orientovat ve vzdálenějším prostoru mimo svůj dosah, např. pohyb v prostorách školy.
 • mikroorientaci – žák nacvičuje orientace v nejbližší vzdálenosti, ke které využívá své ruce.

Cílem prostorové orientace je pomoci žákům dosáhnout co největší možné samostatnosti v oblasti mobility. Prvky prostorové orientace:

 • vnímání prostoru a směrové orientace, popsání trasy
 • porozumění základním pokynům
 • samoobslužné činnosti
 • základní techniky pohybu bez hole
 • rozvíjení pohybově orientačních schopností
 • technika dlouhé hole

Prostorová orientace a samostatný pohyb probíhá individuálně, v úzké spolupráci speciálního pedagoga a asistenta pedagoga v prostorách školy i v areálu školy. Denně je zařazováno procvičování samostatného pohybu a prostorové orientace, samoobslužné činnosti v rámci výuky. Pověřený pracovník, asistent pedagoga i další speciální pedagogové spolupracují při organizaci výuky s dalšími poradenskými odborníky, aby se žák naučil, procvičil si a ovládal důležité dovednosti v běžném životě.