Vážení rodiče

Oznamujeme vám, že vzhledem k mimořádné situaci týkající se současného uzavření všech škol, bude zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 probíhat on-line. Na www.scholaviva.cz najdete Zápisní list pro školní rok 2020/2021.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu a předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné v naší škole doručit následujícími způsoby:

  1. www.scholaviva.cz

  2. do datové schránky školy s elektronickým podpisem (každá škola má svou datovou schránku),

  3. poštou s vlastnoručním podpisem

  4. osobní podání do poštovní schránky umístěné na budově školy s vlastnoručním podpisem

Zápisní list pro MŠ vyplníte a uložíte. Na základě uvedení Vašeho telefonního čísla budete kontaktováni a pozváni do školy, kde bude celý zápis dokončen. Po vzájemné domluvě budete pozváni na určitý den a určitou hodinu.

Všechny rodiče upozorňuji, že Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk, je zřízena podle Zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 16, odst. 9. Podle tohoto paragrafu a podle zaměření, naši školu navštěvují především žáci se závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení a žáci s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením a souběžným postižením více vadami.

Podmínkou pro zařazení je odborné speciálně pedagogické a psychologické vyšetření v SPC nebo PPP a písemnou žádostí zákonného zástupce dítěte nebo žáka a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte a žáka.

                                                                                  Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc.