Důležité upozornění pro zákonné zástupce

 

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt, nebo v mateřské škole jiného zřizovatele (kraj, soukromý zřizovatel), je nutno tuto skutečnost oznámit spádové mateřské škole v místě trvalého pobytu dítěte.

U dětí s trvalým pobytem ve městě Šumperk, u kterých zákonný zástupce zvolil pro dítě jinou mateřskou školu, než kterou město Šumperk zřizuje, je nutné tuto informaci předat na odbor ŠKV, oddělení školství – Mgr. Radovan Pavelka (radovan.pavelka@sumperk.cz, 583 388 232).

Pokud tuto důležitou informaci zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání lze ze strany zákonného zástupce považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.