Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu:  CZ.1.07
Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:  7.1
Název prioritní osy:  Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:  7.1.2
Název oblasti podpory:  Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu:  Zlepšování výuky pro žáky se SVP na ZŠ a MŠ Schola Viva

Předpokládané datum zahájení projektu:  1. 9. 2011
Předpokládané datum ukončení projektu:  31. 12. 2012
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:  16

Rozpočet projektu celkem:  2 988 173,00

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zlepšení obsahu, metod a forem vzdělávání zdravotně postižených žáků a žáků se SVP, vytvoření podmínek pro budování školního prostředí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na podporu nových či inovovaných výukových forem. Tím bude dosaženo zlepšení rovných příležitostí ve vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, dojde k omezení rizika sociálního vyloučení handicapovaných dětí a žáků, zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.
Hlavního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím uplatňování a zlepšování organizačních forem a metod výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů za využití moderních ICT pomůcek.
V rámci projektu dojde k vytvoření modernizovaných pomůcek ve stávajících předmětech (matematika,informatika, fyzika, čeština, angličtina, přírodopis), tak vytvoření nových volitelných (povinně volitelných) předmětů – Mediální výchova, Etická výchova, Finanční gramotnost.

Blíže o projektu

leden 2013
Dokončujeme plnění e-learningového rozhraní
V průběhu měsíce ledna byly odeslány jedny z posledních balíků PDF dokumentů, které jsou určeny pro zavěšení na nový e-learningový portál. Obsah bude přístupný na webových stránkách školy v sekci e-learning. Prozatímní umístění je na webu http://e-schola-viva.cepac.cz/inf-portal/Login.aspx.

 

26. 2. 2013
Závěrečná monitorovací zpráva
Dnes 26. 2. 2013 byla odeslána závěrečná zpráva projektu za poslední sledované období prosince 2012. V této zprávě žádáme proplacení posledních nákladů ve výši 627 601,57 Kč.

Projekt se nám více než podařil. Zatímco jsme byli zavázáni k vytvoření 10 pracovních listů v každém předmětu – tj. min. 90 pracovních listů, bylo vytvořeno celkem 290 pracovních listů:
ČJ1 – 32 ks, ČJ2 – 2 ks
M – 45 ks
AJ1 – 39 ks, AJ2 – 17 ks, NJ – 16 ks
PŘ – 35 ks
F – 41 ks (F1 – 14 ks, F2 – 20 ks, F3 – 5 ks, F4 – 2 ks)
ICT – 25 ks
Mediální výchova – 11 ks
Finanční gramotnost – 17 ks
Etická výchova – 10 ks

V rámci projektu jsme v souladu se smlouvou podpořili tyto poskytovatele služeb:

školení DVPP
* HYL s.r.o.
* Inovace výuky o.p.s.
* NIDS Národní institut pro další vzdělávání
* SCHOLA SERVIS
* DESCARTES
* POD STROMEM s.r.o.
* Dům dětí a mládeže VILA DORIS
(Pozn.: Některé vzdělávací instituce byly podpořeny vícekrát.)

služba propagace
* ACH PROMOTION s.r.o.

 

31. 12. 2012
Projekt ukončen
Dne 31. 12. 2012 byl ukončen 15ti měsíční projekt. V průběhu těchto měsíců bylo vytvořeno několik desítek pracovních listů z 10 předmětů, pedagogičtí pracovníci si prošli řadou školení a byly pořízeny nové technické komponenty pro výuku některých předmětů. V budoucnu budeme usilovat o navázání na tento projekt, kdy by se mělo navázat realizací dalších výukových předmětů – D, Z, CH aj.

 

27. 12. 2012
Grafické práce pro tiskárnu hotovy, materiály jdou do tisku
Dne 27. 12. byly předány poslední ze všech zhotovených grafických návrhů obálek tiskárně. V rámci projektu dojde k vytištění 500 ks brožur se vzdělávacími materiály pro žáky školy. Bude se jednat o 10 předmětů, které byly z projektu podpořeny, v každém předmětu dojde k vytištění 50 ks brožur. Brožury budou kompletovány do šanonu, který poté obdrží všichni zapojení žáci školy a bude spolu s DVD obsahujícím veškeré vzdělávací materiály k dispozici i případným zájemcům.

 

27. 12. 2012
Mimořádná monitorovací zpráva
Dne 27. 12. 2012 byla odeslána 4. monitorovací zpráva za období 1. 7. – 30. 11. 2012. V tomto období jsme vyčerpali 722 803,25 Kč.

K 31. srpnu byly dokončeny všechny sady pracovních listů v následujících předmětech – Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Matematika, Fyzika, Informační výchova, Přírodopis i ve třech nově vytvořených předmětech – Mediální výchova, Finanční gramotnost, Etická výchova. V současné době bylo ukončeno i metodické posuzování pracovních listů a jejich korekce, nyní jsou pracovní listy dopracovávány grafikem a postupně distribuovány do tiskárny a zavěšovány na e-learningové rozhraní.

 

1. 8. 2012
Vybrali jsme vítěze výběrového řízení o řešení e-learningového portálu
Dne 1. 8. skončila lhůta pro podávání nabídek ve výběrovém řízení o realizaci e-learningového rozhraní pro výukové materiály vytvořené našimi pracovníky. Do řízení se přihlásily 2 firmy – just4web.cz a Sdružení CEPAC – Morava. Komise na základě daných kritérií vybrala vítěze – firmu Sdružení CEPAC – Morava, která za realizaci e-learningového rozhraní požaduje 150 000,- Kč.

 

31. 7. 2012
Mimořádná monitorovací zpráva
Dne 31. 7. 2012 jsme zpracovali a odeslali 3. monitorovací zprávu za období. Ke stávajícím dokončeným předmětům PŘ a EV byly nově vytvořeny ucelené sady pracovních listů do předmětů cizí jazyk (AJ a NJ), ICT, ČJ a M. V tuto dobu byly vytvořené pracovní listy předány ke konzultaci speciálnímu pedagogovi a projdou ještě jazykovou korekcí. Ve vykazovaném období březen – červen 2012 jsme vyčerpali 452 483,38 Kč.

 

19. 7. 2012
Výběrové řízení na realizaci e-learningového řešení
Dne 19. 7. jsme vyhlásili 2. výběrové řízení. Jedná se o komplexní zajištění služeb e-learingového portálu pro potřeby žáků se SVP. Bude postupováno v souladu s metodickou příručkou OPVK a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Plánovaný výdaj na e-learninogové rozhraní je 300 tisíc Kč. Osloveno bylo 5 firem. Nabídky je možné podat do 1. 8. 2012 do 12:00.

 

30. 3. 2012
Mimořádná monitorovací zpráva
Dnešního dne jsme zpracovali a odeslali mimořádnou, v celkovém pořadí již druhou, monitorovací zprávu. Za další tři měsíce prosinec-únor jsme vyčerpali 296 971,12 Kč a vzniklo dalších 92 pracovních listů. Úspěšně jsme dokončili první dvě sady vzdělávacích materiálů a to v předmětech Přírodopis a Etická výchova. Výsledkem práce našich kolegů vyučujících jsou nejen pracovní listy určené pro tisk, ale i řada prezentací a interaktivních opakování.

 

21. 3. 2012
Vybrali jsme vítěze našeho výběrového řízení
Dne 19. března jsme obdrželi nabídku na naše ohlášené výběrové řízení na nákup ICT materiálu v rámci projektu OP VK. Vítězem je firma HF pro s.r.o ze Šumperka, která slíbila, že dodávku ICT materiálu realizuje ještě do konce března.

 

5. 3. 2012
Vyhlašujeme znovu výběrové řízení na nákup ICT vybavení
Od dnešního dne je možné se znovu účastnit výběrového řízení na dodávku ICT vybavení našeho projektu. Cena VŘ byla snížena o dodávku hardwarové části nákupu, kterou nelze realizovat jinak než přímým nákupem od výrobce. Mezní termín pro podání nabídky je 19. 3. do 12:00. Více naleznete zde.

 

1. 2. 2012
Začala práce na budoucím vzhledu brožur našich výukových pracovních listů
Práce na projektu nám jde směle od ruky, máme již celou řadu pracovních listů, které se nyní přesouvají k paní grafičce, kde budou upraveny pro tiskárnu. Jarmila Korčáková, naše nově zapojená síla v projektu, bude mít na starosti grafický vzhled pracovních listů, logo, obálky, jednotlivé grafické prvky i spolupráci s tiskárnou.

 

15. 1. 2012
1. výběrové řízení zrušeno
Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou nabídku na naše vyhlášené výběrové řízení. Po intervenci na kraji jsme se proto rozhodli zakázku rozdělit, mimo jiné i proto, že část hardwaru ze zakázky nebylo možné nakoupit zprostředkovaně, výrobce má na prodej svých výrobků monopolního dodavatele. Nové výběrové řízení bude vyhlášeno v příštích týdnech.

 

30. 1. 2012
Vyhlašujeme první výběrové řízení – Dodávka ICT vybavení
Text prvního výběrového řízení můžete najít zde nebo na webových stránkách Olomouckého kraje v sekci Granty a dotace. Uzávěrka je 15. února.

 

22. 12. 2011
Máme zpracovanou první monitorovací zprávu
K dnešnímu dni jsme úspěšně zpracovali naši první monitorovací zprávu za první tři měsíce projektu. Dosud bylo vyčerpáno 265 402,89 Kč, vzniklo 106 sad pracovních listů a celkový počet zapojených pracovníků tvůrčího i řídícího týmu se zvýšil na 15 – 10 tvůrců pracovních listů, 3 vedoucí pracovníci, 1 administrativní pracovnice, 1 korektor a 1 SPC pracovník.

 

1. 12. 2011
Zapojili jsme do projektu další pracovníky
Na podporu nově vznikajících pracovních listů jsme zapojili do tvůrčí činnosti dva další pracovníky. Korekci již připravených listů a textů obstará PhDr. Tomáš Ospálek, speciálně pedagogickou intervenci a redukci obsahu listů zajistí speciální pedagožka z SPC při naší škole Mgr. Gabriela Korgerová.

 

1. 10. 2011
Představujeme tvůrce pracovních listů za jednotlivé předměty
M – Mgr. Michala Čížková
F – Mgr. Andrea Vašková, Mgr. Kamil Pavůček, Mgr. Michala Čížková
ČJ – Mgr. Jana Šajová, PhDr. Tomáš Ospálek
PŘ – Mgr. Viola Davidová
AJ – Mgr. Jitka Láníková, Mgr. Jaroslava Konečná
NJ – Mgr. Božena Kutmannová
ICT – Bc. Stanislava Marešová

V projektu vzniknou i tři nové opory pro nově zařazené předměty:
Etická výchova – Mgr. Kamil Pavůček
Finanční gramotnost – Mgr. Andrea Vašková
Mediální výchova – Bc. Stanislava Marešová

 

1. 9. 2011
Představujeme vedoucí tým projektu
Mgr. Miroslav Haltmar – vedoucí projektu
Bc. Jana Pochopová – manažerka projektu
Bc. Stanislava Marešová – koordinátorka projektu