Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola je součástí nestátní ZŠ pro děti se specifickými poruchami učení Schola Viva o.p.s., která byla založena v roce 1992.

Mateřská škola logopedická se zaměřuje na logopedickou prevenci, reedukaci řeči a vytváří podmínky pro přirozený vývoj komunikačních dovedností, rozvoj osobnosti dítěte a jeho úspěšný start ve škole. V mateřské škole probíhá pravidelná individuální logopedická intervence pod vedením školní logopedky. Každodenní náplň činností prolínají společné logopedické chvilky, jejichž součástí jsou dechová a artikulační cvičení, gymnastika mluvidel a sluchové a pohybové hry.

Vzdělávací program je koncipován jako celoroční projekt, který zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte. Obsah představuje ucelenou, uspořádanou a postupně navazující řadu tematických celků, které nejsou časově omezeny. Děti plynule prochází jednotlivými tematickými celky, jejichž společným prvkem je prožitek, poznání, chování a komunikace dětí k sobě samým a ostatním kamarádům i dospělým. Děti rozvíjí své dovednosti a vědomosti, upevňují postoje a získávají nové hodnoty.

Kromě stěžejní logopedické intervence máme zpracovány další podpůrné a doplňující programy, které dětem pomáhají při rozvoji motoriky mluvidel, hrubé a jemné motoriky celého těla. Programy se vzájemně prolínají a jsou součástí hlavního programu mateřské školy.

Mateřská škola je součástí komplexu několika budov, které na sebe vzájemně navazují. K budovám patří rozlehlá zahrada vybavená herními prvky, pískoviště, herní travnaté plochy a školní hřiště. MŠ je situovaná v klidné části města Šumperka.

Kapacita mateřské školy je celkem 26 dětí.

Pedagogický sbor mateřské školy tvoří aprobovaní vyučující se specializací speciální pedagogiky.

Do naší mateřské školy jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti s odkladem školní docházky zpravidla ve věku od 5 do 7 let. Část dětí po odchodu z MŠ pokračuje dále v naší ZŠ, část dětí odchází do jiných ZŠ.