Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí ZŠ pro děti se specifickými poruchami učení Schola Viva o.p.s., která byla založena v roce 1992.
Kapacita školní družiny je 84 dětí. Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, k pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti klubu.

V naší škole máme zařízena jednotlivá oddělení školní družiny. Žáci mají v odpoledních hodinách k užívání školní tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní kuchyňku a další učebny školy, k využití prvků muzikoterapie a relaxace. Školní družina využívá ke hrám a odpočinku rozlehlou zahradu vybavenou herními prvky, pískoviště a herní travnaté plochy.
Pedagogický sbor školní družiny tvoří aprobované vychovatelky se specializací speciální pedagogiky.

Prioritou školní družiny je odpočinková, rekreační a zájmová činnost v době mimo vyučování. Základním prvkem školní družiny je hra, která prolíná všechny aktivity školní družiny. Školní vzdělávací program školní družiny je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu pro žáky prvního stupně a navazuje a doplňuje vzdělávací program základní školy.