Speciálně pedagogické sekce

Všichni žáci školy s podpůrným opatřením různého stupně jsou odborně vedeni speciálními pedagogy v rámci speciálně pedagogické sekce:

Sekce logopedická – vedoucí sekce Mgr. Zuzana Táborská, vedoucí školní logopedka

  • sekce garantuje péči o žáky s různým druhem a stupněm logopedických vad. Vedoucí logopedické sekce koordinuje činnosti školních logopedů, zodpovídá za skupinovou i individuální logopedickou péči v mateřské i základní škole.

Sekce surdopedickávedoucí sekce Mgr. Veronika Andrle

  • sekce pracuje pod zkušeným surdopedem. Žákům s těžší sluchovou poruchou je věnována zvýšená péče nejen surdopedická, ale i logopedická. Pro zajištění zdárné a kvalitní výuky spolupracujeme se SPC pro vady sluchu v Olomouci, které vydává rozhodnutí o vzdělávání a zajišťuje metodickou pomoc.

Sekce somatopedická – vedoucí sekce Mgr. et Mgr. Hana Wolanská

  • sekce napomáhá při výuce a ostatních aktivitách žáků s tělesným postižením. Spolupracujeme s různými odbornými pracovišti, především s SPC v Mohelnici pro žáky s více vadami, které je naším odborným i metodickým garantem.

Sekce oftalmopedická – vedoucí sekce Lucie Hejl

  • sekce garantuje výuku a vzdělávání žáků se zrakovým postižením, napomáhá při vybavení pomůckami, v případě potřeby koordinuje výuku prostorové orientace a samostatného pohybu. Vedoucí sekce pravidelně spolupracuje s SPC pro žáky s vadami zraku v Olomouci.