Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v souladu s §7 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence
a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost Školního poradenského pracoviště představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Školní poradenské pracoviště zřizuje ředitel školy.

V ŠPP působí výchovný poradce, školní psycholog a školní metodik prevence.

Standardní činnosti ŠPP

 • úvodní poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá

 • včasná intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů nebo členů pedagogického sboru

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci

 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

 • evidence zpráv z pedagogicko-psychologických a jiných vyšetření

 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce
  a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)

 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole

 • zavádění aktuálních opatření vedoucích k posílení pozitivní atmosféry ve škole

 • vytvoření a dodržení dlouhodobé strategie poskytování účinných primárně preventivních programů pro žáky

 • aktivní účast při tvorbě školního vzdělávacího programu

 • zajištění fungující koncepce kariérového poradenství

 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů

 • vedení individuálních výchovných plánů

 • dlouhodobá péče o žáky ohrožené školním neúspěchem

 • prohlubování spolupráce a komunikaci mezi školu a rodiči

 • spolupráce s dalšími subjekty: OSPOD, SVP Dobrá vyhlídka, PPP Šumperk, Policie ČR.

Cíle poradenského pracoviště

 • budování vyšší úrovně sociálního klima školy

 • vylepšení sociálního klima jednotlivých tříd

 • vytvoření předpokladů pro dlouhodobé snižování školního neúspěchu žáků

 • snižování výskytu rizikového chování žáků

 • zajištění bezpečného prostředí pro žáky, pedagogy i zákonné zástupce

 • profesionální metodická podpora pedagogů

Personální zajištění

Výchovný poradce Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc.

Tel.: 583214153

e-mail: haltmar@schola-viva.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.00 – 14.00 hod., kdykoli po domluvě

Činnost výchovného poradce:

Výchovný poradce zajišťuje komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

1. Poradenské činnosti VP

a) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě

žáků, tj. zejména:

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním
  a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků

 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci
  s třídním učitelem)

 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)

 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek

b, Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
a příprava návrhů na další péči o tyto žáky

c, Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

d, Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

e, Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Metodické a informační činnosti VP

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování

žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky

 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy

 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. – Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní psycholog

Školní psycholog: Mgr. Daniel Rýznar

Konzultační doba: středa 13.30 – 14.30 hod., kdykoli po domluvě

Konzultační doba pro pedagogické pracovníky: středa, čtvrtek, pátek: 7.00 – 15.30 hod.

Kontakt: tel.: 602 143 351,email: ryznar@schola-viva.cz

Školní psycholog zajišťuje komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog zajišťuje tyto činnosti:

Diagnostika a depistáž:

 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

 • depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách

 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků

 • depistáž a diagnostika nadaných dětí

 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě

 • screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 • péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)

 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)

 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)

 • kariérové poradenství u žáků

 • techniky a hygiena učení (pro žáky)

 • skupinová a komunitní práce s žáky

 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele

 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

Metodická práce a vzdělávací činnost:

 • participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

 • metodická pomoc třídním učitelům

 • pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)

 • účast na pracovních poradách školy

 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)

 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

 • metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu

 • besedy a osvěta (zákonným zástupcům)

 • prezentační a informační činnost

 • participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Viola Davidová

Konzultační doba: čtvrtek 8.15 – 9.55 hod., kdykoli po domluvě

Kontakt: tel.: 583 214 153, e-mail: davidova@schola-viva.cz

Konzultační hodiny:

 • kdykoliv po domluvě ŠMP

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem.

Náplň práce školního metodika prevence: školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 1. Metodické a koordinační činnosti

 • kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy

 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního
  a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů

 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)

 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní
  a etnické odlišnosti

 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit
  v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů

 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů

 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy
  o ochraně osobních údajů

 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

2. Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů,
  o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací
  a zkušeností

 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole

 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole
  a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou
  a specializovanými školskými zařízeními