Dobrý den, vážení rodiče,

 

přináším další informaci týkající se provozu školy od 3. ledna 2022 v souvislosti se zajištěním testování žáků v rámci mimořádného nařízení vlády.

Bylo potvrzeno, že nadále platí opatření, se kterými jsem Vás již seznámil, tedy:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci – v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

 

Nové informace: přesný postup v případě, že žák má pozitivní výsledek při testování.

V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání ostatním žákům. Jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

 

Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v:

 • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
 • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
 • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd),
 • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.

 

Pokud je výsledek konfirmačního PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku AG testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Vše výše uvedené se týká i provozu školní družiny.

 

Škola má nově stanovenou povinnost trasovat žáky, oznamovat výsledky trasování na KHS a vydávat žádanky pro realizaci PCR testů. K tomuto byl nově ministerstvem školství vydán metodický pokyn, který stanovuje, že škola bude prostřednictvím nově vytvořeného elektronického systému CFA (Covid Forms Application) odesílat informace o zjištěních ve své organizaci. Na straně KHS budou informace následně zpracovávány nově vytvořeným dispečinkem (tzv. dispečink testování a trasování škol). Informace o vystavení elektronické žádanky na PCR test (dále jen “eŽádanky”) nebo o karanténě budou zákonným zástupcům žáků zaslány formou SMS.

Ve stručnosti se jedná o následující mechanismy:

 1. Preventivní testování (AG) – hlášení osob, které měly pozitivní výsledky AG testů při preventivním testování ve školách, dětí, žáků i zaměstnanců.

 

 1. Trasování – vyhledání a hlášení “školních” rizikových kontaktů osoby s potvrzeným onemocněním covid-19. Trasování se provádí bezodkladně, cílem je rychlé nařízení karantény a vystavení eŽádanek na PCR testy rizikovým kontaktům osoby s potvrzeným onemocněním covid-19. Trasování se provádí pouze v případě, kdy osoba s potvrzeným onemocněním covid-19 byla osobně přítomna ve škole v průběhu 2 dnů před projevem příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu2 dnů před odběrem testu, kterým bylo onemocnění potvrzeno, nebo v období od odběru tohoto testu.

 

 1. Ohniskové testování (PCR) – podklady pro hromadné vystavení eŽádanek na PCR testy při testování v ohnisku nákazy nařízeném KHS (v mimořádných situacích).

Je třeba zdůraznit, že veškerá činnost při předávání osobních údajů probíhá v souladu s nařízením GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je zajistit vhodné mechanismy předávání dat a součinnost škol s KHS při testování a trasování ve školách dle mimořádného opatření MZDR 14600/2021- -26/MIN/KAN ze dne 23. 12. 2021.

 

V této nelehké době Vás tedy žádám o součinnost a věřím, že společným úsilím a pozitivním přístupem všechny „nástrahy“ přetrvávající epidemie překonáme.

 

 

 

V Šumperku 3. 1. 2022                                                                                        Miroslav Haltmar