Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že vzhledem k mimořádné situaci bude zápis pro školní rok 2021/2022 na naší škole probíhat on-line. Na www.scholaviva.cz najdete Zápisní list pro školní rok 2021/2022.

Registrace žádosti o přijetí dítěte do 1. třídy a mateřské školy bude spuštěna 1. března 2021. V případě, že jdete k povinnému zápisu do 1. třídy, žádáte o odklad a o zařazení do MŠ, vyplňte zápisní lístek pro 1. třídu.

Na stránce www.scholaviva.cz vyplňte zápisní list a odešlete.

Zpětně Vám bude odesláno potvrzení s registračním číslem. Na základě uvedení Vašeho telefonního čísla budete kontaktováni a pozváni do školy, kde bude celý zápis dokončen.

Kritéria pro přijetí do ZŠ

Do 1. ročníku ZŠ Schola Viva, o.p.s. bude ve školním roce 2021/2022 přijato 18 žáků.

  1. Základní kritérium:

Dítě s podpůrným opatřením III. a vyššího stupně, kód

znevýhodnění – T. 7 bodů

  1. Pomocná kritéria:

1, dítě, které navštěvuje MŠ podle § 16, odst. 9, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 2 body

2, dítě po odkladu školní docházky 1 bod

Upozornění:

Vzhledem k tomu, že nemůže být překročena stanovená kapacita školy, bude přistoupeno, při vyšším počtu zapsaných uchazečů a při jejich shodném bodovém hodnocení, k losování.

Losování bude provedeno za přítomnosti:

1, člena vedení školy, kterého pověřuje zřizovatel

2, zástupce školské rady

3, zákonných zástupců uvedených žáků (dobrovolná účast)

Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

O případném losování bude proveden zápis, který bude podepsán všemi zúčastněnými stranami.

Kritéria pro přijetí do MŠ

Do MŠ Schola Viva, o.p.s. bude ve školním roce 2021/2022 přijato 22 žáků.

  1. Základní kritérium:

Dítě s podpůrným opatřením III. a vyššího stupně, kód znevýhodnění – T.

10 bodů

  1. Pomocná kritéria:

1, dítě, které navštěvuje MŠ podle § 16, odst. 9, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 3 body

2, dítě s logopedickou diagnózou 2 body

3, dítě, jehož odborný nález signalizuje predikci rozvoje SPU 1 bod

4, dítě s odloženou školní docházkou 1 bod

5, dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné 1 bod

 Upozornění:

Vzhledem k tomu, že nemůže být překročena stanovená kapacita školy, bude přistoupeno, při vyšším počtu zapsaných uchazečů a při jejich shodném bodovém hodnocení, k losování.

Losování bude provedeno za přítomnosti:

1, člena vedení školy, kterého pověřuje zřizovatel

2, zástupce školské rady

3, zákonných zástupců uvedených žáků (dobrovolná účast)

Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do MŠ.

O případném losování bude proveden zápis, který bude podepsán všemi zúčastněnými stranami.

 

V Šumperku březen 2021

Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc.

ředitel školy