Pokyny k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že registrace k zápisu na naší škole pro školní rok 2023/2024 bude probíhat pouze elektronicky a bude spuštěna 1. března 2023.
Zákonný zástupce dítěte se před samotným zápisem zaregistruje do elektronického systému zápisu (odkaz na www.scholaviva.cz), kde následně vyplní žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce nebo žádost o odklad povinné školní docházky.

Na stránce www.scholaviva.cz (https://www.scholaviva.cz/) vyplňte zápisní list a odešlete.

Po vyplnění registrace Vám bude odesláno potvrzení s registračním číslem. Na základě uvedení Vašeho telefonního čísla budete kontaktováni a pozváni do školy, kde bude celý zápis dokončen.

V případě, že Vám nepůjde on-line formulář vyplnit, volejte Mgr. Barboře Chovancové
 tel.: 583 214 153.

—————————————————————————————————————–

Všechny rodiče upozorňuji, že Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 16, odst. 9. Podle tohoto § a podle zaměření, naši školu navštěvují především žáci se závažnými vadami řeči, závažnými poruchami učení a žáci s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením a souběžným postižením více vadami.

Podmínkou pro zařazení je odborné speciálně pedagogické a psychologické vyšetření v SPC nebo PPP a písemnou žádostí zákonného zástupce dítěte nebo žáka a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte a žáka.

V Šumperku březen 2023                            

Mgr. Miroslav Haltmar,MBA,MSc.
                      ředitel školy